ARKANCE SYSTEMS SK s.r.o., so sídlom Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika, (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „My“), vystupujúci ako nezávislý prevádzkovateľ údajov by sme vás rádi informovali o spôsoboch spracovania (tj. zhromažďovania, používania a zdieľania) vašich osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky, https://www.arkance-systems.sk (ďalej len „Webová stránka“) a využívaní súvisiacich služieb ako blog, fórum atď. (ďalej len „Služby“), v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä: i) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“); ii) Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov z 27. apríla 2016 (ďalej „GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018; a (iii) akýkoľvek iný normatívny akt, vyhláška, nariadenie alebo ustanovenie, ktoré by prijal príslušný vnútroštátny alebo európsky dozorný orgán (ďalej spoločne ako „Nariadenia o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosť je súčasťou MONNOYEUR, francúzskej skupiny spoločností, ktorej materská spoločnosť má sídlo na 117, rue Charles Michels – 93200 Sainte-Denis FRANCÚZSKO.

1. Aký je rozsah týchto pravidiel ochrany osobných údajov?

Spoločnosť spracúva osobné údaje (tj. všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby nazývanej „Dotknutá osoba“), ktoré sa vás týkajú a sú spracovávané prostredníctvom Webovej stránky a na účely používania Služieb, za podmienok stanovených v týchto pravidlách. („Pravidlá ochrany osobných údajov“).

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ako aj pravidlá používania súborov cookie, sú k dispozícii tu, a týkajú sa všetkých používateľov, vrátane tých, ktorí používajú Webovú stránku a Služby bez registrácie alebo predplatenia konkrétnej Služby (ďalej spoločne len „Používatelia“).

2. Aký typ osobných údajov zhromažďujeme?

Spoločnosť zhromažďuje (1) osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli Spoločnosti, a (2) osobné navigačné údaje týkajúce sa prístupu a používania webových stránok a služieb. Spoločnosť zhromažďuje najmä tieto informácie:

⦁ Osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete Spoločnosti: Spoločnosť môže zhromažďovať vaše osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo atď.), keď zadáte žiadosť prostredníctvom online formulára na Webovej stránke alebo keď používate naše Služby;
⦁ Navigačné údaje: keď vstupujete a používate Webovú stránku alebo Služby, Spoločnosť môže zhromažďovať informácie o týchto návštevách. Napríklad za účelom vášho spojenia s Webovou stránkou alebo Službami, naše servery prijímajú a zaznamenávajú informácie o vašom počítači, zariadení a prehliadači, ktoré môžu okrem iného zahŕňať adresu IP, typ prehliadača a ďalšie informácie o počítačovom softvéry alebo hardvéry. Keď vstúpite na Webovú stránku alebo k Službám z mobilného telefónu alebo iného zariadenia, Spoločnosť môže zhromaždiť jedinečný identifikátor zariadenia, údaje o polohe a ďalšie identifikačné informácie o tomto zariadení. Informácie môžu byť zhromažďované aj pomocou súborov cookie a iných technológií sledovania (ako sú súbory cookie konkrétneho prehľadávača, súbory cookie pre opätovné zacielenie, meranie publika, webové signály a technológie Adobe Flash atď.). Tieto technológie môžu byť tiež použité na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašom používaní Webovej stránky alebo Služieb, ako sú napríklad: stránky, ktoré ste navštívili, online obsah, ktorý ste si prezerali, webové vyhľadávania, ktoré ste vykonali, a reklamy, ktoré ste videli. Pre ďalšie informácie navštívte pravidlá pre používania súborov cookie tu.
⦁ Služby tretích strán: Služby môžu byť spojené s webovými stránkami publikovanými spoločnosťami tretích strán, ktoré nie sú pridružené k Spoločnosti, a môžu zahŕňať reklamu, online obsah a funkcie, hry, informačné vestníky, súťaže alebo stávky alebo aplikácie vyvinuté spoločnosťami tretích strán. Spoločnosť nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov týchto spoločností tretích strán. Akonáhle opustíte Služby / Webovú stránku alebo kliknete na reklamu, je vašou zodpovednosťou skontrolovať príslušné pravidlá ochrany súkromia pre danú inú službu.

3. Na aké účely zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom:

a) Umožniť vám používať Webovú stránku a naše Služby;
b) Hodnotiť a zlepšovať naše Služby a funkčnosť Služieb;
c) Zlepšiť vaše skúsenosti s používaním Webovej stránky a Služieb;
d) Poskytnúť vám zákaznícku podporu a reagovať na vaše podnety;
e) Slúžiť záujmom spoločnosti; v určitých prípadoch môže Spoločnosť zverejniť vaše osobné údaje, vrátane prípadov, keď je spoločnosť v dobrej viere presvedčená, že takéto spracovanie je nevyhnutné na: (i) ochranu, výkon alebo obranu práv, súkromia, bezpečnosti, ochrany alebo majetku Spoločnosti alebo jej zamestnancov, obchodných zástupcov a dodávateľov (vrátane plnenia našich zmlúv a podmienok používania); (ii) chrániť bezpečnosť a súkromie používateľov alebo verejnosti; (iii) ochranu pred podvodom alebo na účely riadenia rizika;
f) Dodržiavať zákonné povinnosti (vrátane povinností týkajúcich sa poskytovania Služieb a informácií pre spotrebiteľa) alebo odpovedať na žiadosti verejných a štátnych orgánov;
g) Poskytnúť vám tovar a / alebo služby na základe zmluvy;
h) Na základe vášho súhlasu posielať vám správy komerčnej povahy a / alebo náš informačný bulletin a zdieľať vaše osobné údaje s našimi dôveryhodnými obchodnými partnermi vrátane ďalších členov MONNOYEUR, aby vám mohli posielať správy komerčnej povahy.

4. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

⦁ Účely spracovania uvedené v časti 3 písm. a) až časti 3 písm. e) a časti 3 písm. g) týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sú založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa osobných údajov na účely prevádzkovania Webovej stránky, ktorý reaguje na požiadavky Používateľov a poskytovanie Služieb.
⦁ Výnimka: ak sa pripájate k osobnému účtu / zákazníckej oblasti Webovej stránky, v rámci zmluvy o poskytovaní služieb so Spoločnosťou je spracovanie osobných údajov z tohto osobného účtu založené na zmluve, ktorá vás viaže k Spoločnosti.
⦁ Účel spracúvania uvedený v časti 3 písm. f) týchto pravidiel ochrany osobných údajov je založený na príslušných právnych a regulačných povinnostiach;
⦁ Účel spracovania uvedený v časti 3 písm. h) týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa vykonáva na základe vášho súhlasu, ak je to potrebné.

5. Ako dlho sa uchovávajú vaše osobné údaje?

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov popísaných v časti 3 vyššie.

⦁ Vaše osobné údaje sú uchovávané:
⦁ Po dobu nevyhnutne potrebnú na používanie Webovej stránky, Služieb alebo pre potreby Spoločnosti, a to maximálne po dobu 1 roka od dátumu ich zhromažďovania, ak neexistuje zmluva so Spoločnosťou určená na marketingové účely;
⦁ V prípade uzavretia zmluvy alebo objednávky, v rámci Služieb alebo iným spôsobom, počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané v archívoch po dobu zodpovedajúcu možnej záručnej dobe, ku ktorej je pridaná príslušná zákonná premlčacia doba (5 rokov vo väčšine prípadov);
⦁ Aby údaje spracúvané spoločnosťou boli v súlade s právnymi povinnosťami, počas doby potrebnej na splnenie týchto právnych povinností.
⦁ Do odvolania vášho súhlasu, v prípade, že údaje sú spracovávané na základe vášho súhlasu.
⦁ Na obdobie 12 mesiacov od ich implementácie / vytvorenia v prípade súborov cookie.

6. Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa spracúvajú manuálne aj elektronicky a sú chránené príslušnými bezpečnostnými opatreniami. V tejto súvislosti, aj keď Spoločnosť používa príslušné administratívne, technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred krádežou, stratou, neoprávneným použitím, zverejnením alebo úpravami, nemôže zaručiť, že sa bude môcť chrániť pred všetkými existujúcimi rizikami v oblasti IT.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

V rámci účelov spracovania uvedených v časti 3 Pravidiel ochrany osobných údajov sú vaše osobné údaje interne komunikované v rámci Spoločnosti, zákazníckemu servisu, marketingovému / obchodnému oddeleniu a komunikačnému oddeleniu. Spoločnosť môže tiež poskytnúť vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom:

⦁ Členom MONNOYEUR
⦁ Poskytovateľom služieb tretích strán, subdodávateľom (tj. poskytovateľom služieb IT, poskytovateľom služieb súvisiacich s našimi Službami – napr. odborníkom, konzultantom a právnikom, spoločnostiam zapojeným do potenciálnych fúzií, rozdelení spoločností alebo iných transformácií);
⦁ Príslušným vnútroštátnym orgánom na účely dosiahnutia súladu s platnou legislatívou a tiež akémukoľvek správnemu alebo súdnemu orgánu, ktorý o ne môže požiadať alebo k nim potrebuje prístup v súvislosti s možnou kontrolou alebo súdnym sporom.
⦁ Dôveryhodným obchodným partnerom (napr. aby mohli posielať správy komerčného charakteru).

8. Prenášajú sa vaše osobné údaje do zahraničia?

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené iným členom MONNOYEUR a poskytovateľom služieb konajúcich v ich mene, ktorí sa nachádzajú v Európskej únii.
Neuskutočníme žiadny prenos osobných údajov do krajín mimo EHP.

9. Maloletí vo veku do 16 rokov

Webová stránká nerieši ani neponúka Služby osobám mladším ako 16 rokov a Spoločnosť vedome nezhromažďuje osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov alebo od maloletých všeobecne.

10. Aké sú príslušné bezpečnostné opatrenia?

Spoločnosť implementuje všetky príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti osobných údajov zodpovedajúcej riziku, a to najmä na ochranu údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, poškodením, zverejnením alebo neoprávneným prístupom.
Rovnakú úroveň ochrany poskytuje Spoločnosť zmluvne všetkým svojim subdodávateľom. Každý zamestnanec Spoločnosti, ktorý môže v rámci svojich povinností mať prístup k vašim osobným údajom, sa zaväzuje, že ich bude dôverne uchovávať.

11. Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

V súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov máte v závislosti od situácie právo požadovať prístup, opravu, vymazanie a prenos svojich osobných údajov a požadovať obmedzenie alebo namietať spracovanie vašich osobných údajov, ako aj kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Tieto práva môžete uplatniť písomne na tejto e-mailovej adrese: dpo@monnoyeur.com

Ste informovaní o tom, že vaša námietka môže v praxi a v závislosti od prípadu ovplyvniť alebo znemožniť zohľadnenie vašej žiadosti o informácie, registráciu alebo použitie Služieb ponúkaných na našej Webovej stránke.
Máte tiež právo podať sťažnosť voči dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade porušenia platnej legislatívy o ochrane osobných údajov.

12. Úpravy a aktualizácie

Pravidlá ochrany osobných údajov pravidelne sledujeme a na túto Webovú stránku umiestňujeme ich akékoľvek aktualizácie.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 19. marca 2021.

13. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Spoločnosť vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu údajov (DPO), ktorú môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv.
Kontaktné informácie na DPO: DPO Monnoyeur – 117 rue Charles Michels BP 169 – 93208 Saint-Denis Cedex 01 Francúzsko