Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“) zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti Arkance Systems SK.

Prevádzkovateľ vašich údajov

Spoločnosť Arkance Systems SK, IČ: 363 962 22, so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4953/B (ďalej len „Arkance Systems“) ako prevádzkovateľ vás týmto v súlade s GDPR informuje o spracúvaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Účely spracúvania vašich údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom pre účely:

  • plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv;
  • plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecných obchodných podmienok a z podmienok využívaných služieb;
  • plnenia povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzných právnych predpisov;
  • vedenia kontaktov na zástupcov zákazníkov a obchodných partnerov;
  • personalizovaného prístupu a správy uživateľských oprávnení k internetovým službám Arkance Systems;
  • zasielania obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb;
  • usporiadania obchodných akcií a školení vrátane pozvania a zaistenia ubytovania;
  • zaistenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

V súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (od 25.5.2018 vstúpi do účinnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré zrušujú zákon č. 122/2013 Z. z.), využíva Arkance Systems vaše kontaktné údaje pre účel zasielania obchodných oznámení s ponukou založenou na automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, a to do doby než s týmto využitím svojho kontaktu vyjadríte nesúhlas.

Vaše údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje

Aby sme vás mohli nezameniteľne identifikovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, firma, pozícia vo firme.

Kontaktné údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla, adresa firmy alebo kontaktná adresa.

Údaje o odbornom zameraní

Aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, ktoré zodpovedajú vášmu odbornému zameraniu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: povolanie, odborná špecializácia, obchodné dotazníky.

Údaje o využívaní internetových služieb

Aby sme mohli prispôsobovať obchodné informácie vášmu záujmu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: záznamy o využívaní našich internetových služieb, IP adresy zariadení a identifikátory cookies.

Užívateľský profil na portáli CADforum

Ak sa rozhodnete vo vašom užívateľskom profile v CAD fóre zverejniť vaše záujmy a kontakty na sociálne siete, môžu byť tieto údaje zobrazené ďalšími užívateľmi fóra. Tieto dáta si môžete kedykoľvek zmeniť či vymazať.

Príjemcovia vašich údajov

Arkance Systems je súčasťou skupiny AutoCont Holding, ktorá je členom skupiny KKCG. Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v rámci spoločností Arkance Systems a AutoCont SK.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnej správe SR apod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí.

Doba spracúvania vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u nás uložené po dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a Arkance Systems alebo po dobu trvania vašej registrácie k využívaniu služieb Arkance Systems.

Po ukončení zmluvného vzťahu medzi vami zastupovanou firmou a nami, alebo po ukončení vašej registrácie k využívaniu našich služieb naďalej spracúvame vaše osobné údaje iba pre účely a po dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas k spracúvaniu osobných údajov pre účely zasielania obchodných ponúk, je doba uloženia vašich osobných údajov 5 rokov od udelenia súhlasu.

Akonáhle uplynie doba uloženia vašich osobných údajov alebo doba, počas ktorej sme ich povinní uchovávať podľa právnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujeme, alebo vymažeme z našich databáz a systémov.

Aké máte práva

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípadoch spracúvania vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ budete chcieť odvolať súhlas so spracúvaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie vašich údajov, alebo vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania.

Právo na prístup ku svojim údajom a vaše ďalšie práva uplatníte písomnou žiadosťou zaslanou poštou na adresu vami využívanej pobočky Arkance Systems, alebo žiadosťou zaslanou elektronicky na info.sk@arkance-systems.com.

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte otázky, napíšte nám na info.sk@arkance-systems.com.